Leveringsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN GREEN POWER

1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, hoe ook genaamd, (hierna: de overeenkomst) aangegaan doorMartens Green Power V.O.F. (hierna:Green Power)met afnemers en opdrachtgevers (hierna:afnemer).

2.Offerte of mondelinge prijsafspraken

a. Door Green Power uitgebrachte offertes c.q mondelinge prijsafspraken kunnen aanvaard worden binnen de in de offerte door Green Power vermelde termijn, of binnen de mondeling overgekomen periode. b. Indien er geen termijn genoemdwordt, geldt een aanvaardingsperiode van maximaal veertien (14) dagen, na de datum van de offerteof mondelinge prijsafspraak.c. Elke offerteof mondelinge prijsafspraakkan door Green Power ingetrokken of herroepen worden op elk tijdstip vóór ontvangst door Green Power van het bericht van aanvaarding van de betreffende offerte door afnemer.

3.Betaling aan Green Power

a. Betaling door afnemer dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum.
b. Gehanteerde prijzen zijn exclusief omzetbelasting, transportkosten en afleverkosten, tenzij anders overeengekomen.
c. Bij niet tijdige betaling binnen de 30 dagen na factuurdatum, is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoedingverschuldigd van 10% op het factuurbedrag.
d. Na het verstrijken van 30 dagen na factuurdatum is afnemer van rechtswege in verzuim. Afnemer is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1 procent per maand, waarbij een gedeelte vaneen maand voor een volle maand dient te worden gerekend.
e. Onverminderd aan Green Power verder toekomende rechten komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voortvloeiende uit of verband houdende met incasso van de vordering(en) en de handhaving van de overige rechten van Green Power voor rekening van afnemer.
f. Afnemer kan binnen vijfwerkdagen na factuurdatum van de betreffende levering, via aangetekende brief zijn bezwaar tegen de factuur kenbaar maken aanGreen Power.

4.Eigendomsvoorbehoud

a. Green Power behoudt zich het eigendom van de door haar geleverde goederen voor totdat de afnemer de koopsom van de betreffende zaken geheel heeft betaald.
b. Green Power behoudt zich het eigendom van de door haar geleverde goederen voor totdat afnemer alle verplichtingen uit de met Green Power gesloten overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
c. Afnemerdient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Green Powerveilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de afnemer verplicht om Green Powerdaarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
d. Afnemer is verplicht om het onder eigendomsvoorbehoudgeleverde te betalen bij overmacht (o.a. brand, ontploffings-en waterschadeenz).
e. Voor het geval Green Power zijnin dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de afnemerbij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Green Poweren door Green Poweraan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Green Powerzich bevinden en deze terug te nemen.

5.Opschorting verplichtingen

a. Indien naar de mening van Green Power de financiële toestand van de afnemer onbevredigend of onzeker is, heeft Green Power te allen tijde het recht alvorens met de levering aan te vangen, of verder te gaan, gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de koopsom te verlangen.
b. Indien afnemerin gebreke is met debetaling van enige verschuldigde kosten of lasten, dan wel anderszins in gebreke is, heeft Green Power het recht om uitvoering van de overeenkomst te weigeren. Totdat de afnemerde verschuldigde bedragen voldaan heeft kan Green Powerovergaan tot opschorting, uitstel of beëindiging van levering of enige andere handeling in het kader van de overeenkomst. Dit recht zal gelden naast en niet in de plaats treden van enige andere rechten en rechtsmiddelen welke gelden of ten dienste staan uit hoofde van de Overeenkomst of de wet.

6.Levering en risico

a. Indien de door afnemer bestelde hoeveelheiddoor Green Power wordt aangeboden,maar door afnemer niet (volledig) wordtafgenomen, om redenen die niet aan Green Power zijn toe te rekenen, is Green Power bevoegd de teveel bestelde hoeveelheid retour te nemen en deze bij de afnemer in rekening te brengen.
b. Green Power heeft te allen tijde het recht om de bestelde hoeveelheden in gedeelten te leveren.
c. Bij afwezigheid van afnemer, of een persoon die namens afnemer bevoegd is de afleveringsbon te tekenen, wordt deze getekenddoor de chauffeur die namens Green Power de goederen levert. Indien afnemer bezwaar heeft tegen de informatie op de afleverbon,moet afnemer binnen 2 werkdagen na levering via een aangetekende brief bezwaarmaken tegen de afleverbon.
d. Het risico van verlies of beschadiging van de door (of in opdracht van) Green Power geleverde producten,gaat op afnemerover op het moment waarop deze aan afnemerjuridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de afnemerof van een door afnemer aan te wijzen derde worden gebracht.

7.Bezwaar

a. Indien de afnemer bezwaar heeft tegen de wijze waarop de overeenkomst door Green Power is uitgevoerd, moet die afnemer binnen zeven werkdagen na factuurdatum van de betreffende levering,zijn bezwaar per aangetekende brief aan Green Power kenbaar te maken.
b. Indien de afnemer bezwaar heeft tegen de door (of in opdracht van) Green Power geleverde productenen/of degeleverde hoeveelheden, moet die afnemerbinnen zeven werkdagen na factuurdatum van de betreffende levering, zijn bezwaar per aangetekende brief aan Green Power kenbaar te maken.
c. Indien de afnemer niet tijdig de bezwaren via aangetekend schrijven kenbaar heeft gemaakt, wordt aangenomen dat Green Power de overeenkomst naar behoren heeft uitgevoerd.

8.Schade

a. Mocht in verband met de uitvoering van een met Green Power gesloten overeenkomst schade ontstaan welke het gevolg is van overheidshandelen, dan wel niet in rekening gebrachte diensten en/of adviezen, is Green Power voor die schade niet aansprakelijk.
b. Indien de schade is veroorzaakt door een gebrekkig productals geleverd door Green Power, moet de gebrekkigheid aangetoond worden op de in artikel 9lid a en b van deze verkoopvoorwaarden, beschreven manier. Indien hieruit blijkt dat Green Power een gebrekkig product heeft geleverd dan is de aansprakelijkheid door Green Power beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval uit hoofde van de door Green Power gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars komt. Indien, om welke reden dan ook geen verzekeringsuitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van Green Power beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de betreffende levering.
c. Het recht op schadevergoeding uit hoofde van de aansprakelijkheid van Green Power ter zake van gebreken in geleverde productenvervalt drie maanden na het tijdstip van levering.

9.Monstername:

a. Tot monstername wordt in onderling overleg tussen Green Power en afnemer besloten. Voorwaarde hiervoor is dat afnemer bezwaar maakt tegen de geleverde goederen, conform artikel 4 lid a en/of artikel 4 lid bvan deze verkoopvoorwaarden.
b. In geval van bemonstering zal deze door een beëdigd monsternemer of andere expert geschieden, naar keuze van Green Power. De namens Green Power en afnemer verzegelde monsters leveren tussen partijen onweerlegbaar bewijs op van de staat van de zaken ten tijde van de bemonstering. Onderzoek van de zaken of van monsters daarvan zal geschieden door de organisatie waartoe monsternemer of de andere expert behoort.De kosten van bemonstering,onderzoeken analysekomen voor rekening van de in het ongelijk gestelde partij.
c. Beantwoordende geleverdezaken niet aan de overeenkomst dan heeft Green Power de keuzetussen het vervangen van de betreffende zaken of het verlenen van een korting op de verkoopprijs.

10.Overmacht:

a. Opgegeven en overeengekomen leveringstermijnen zijn nimmer als fatale termijn te beschouwen.
b.Green Power is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de afnemerindien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Green Power is in dat geval niet aansprakelijk voor de schade die ontstaat door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van de overeenkomst.
c. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Green Powergeen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Green Powerniet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Green Powerheeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Green Powerzijn verbintenis had moeten nakomen.
d. IndienGreen Powerten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, isGreen Powergerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Afnemeris gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.Bestaande en toekomstige belastingen zijn voor rekening van de afnemer.Op alle overeenkomsten met Green Power is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit overeenkomsten met Green Power kunnen uitsluitend aanhangig gemaakt worden voor de bevoegde rechter in het arrondissement ter vestigingsplaats van Green Power.

Deze verkoopvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 17232846

Deze site maakt gebruik van cookies. Dit doen wij om het gebruiksgemak van de site te verbeteren, statistieken bij te kunnen houden en inzicht te krijgen in het bezoek gedrag. Daarnaast gebruiken we cookies zodat we je kunnen voorzien van relevante advertenties. Je leest hier meer over in ons privacybeleid.